Domov | Sociology and society
KATEDRA SOCIOLÓGIE, FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
SOCIOLÓGIA A SPOLOČNOSŤ ISSN 2644-5980 (online)
SOCIOLOGY AND SOCIETY ISSN 2453-8086 (print)
Medzinárodný vedecký sociologický časopis

ISSN 2644-5980 (online)
ISSN 2453-8086 (print)
Uzávierka pre príspevky: 10. apríl a 10. október
Časopis Sociológia a spoločnosť / Sociology and Society bol zaradený do zoznamu vedeckých a odborných časopisov slovenskej proveniencie s otvoreným prístupom.
Časopis Sociológia a spoločnosť / Sociology and Society bol zaradený do databázy European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS).
Redakčná rada
Vedecká rada
Vydavateľ
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.