Pokyny pre autorov | Sociology and society
KATEDRA SOCIOLÓGIE, FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
SOCIOLÓGIA A SPOLOČNOSŤ
SOCIOLOGY AND SOCIETY
Prosíme autorov, aby pri úprave svojho príspevku dôsledne dbali na jazykovú a štylistickú úroveň textu a dodržiavali stanovené inštrukcie.
Uverejnené budú len príspevky, ktoré boli v recenznom konaní odporúčané na uverejnenie.


Formálna úprava príspevku (počet znakov vrátane medzier):
abstrakt: 800 – 900 znakov (len v anglickom jazyku)
článok: 22 000 – 36 000 znakov
recenzia: 8 000 – 15 000 znakov
kľúčové slová: 6 – 8 (len v anglickom jazyku)

Text:
Times New Roman 11 (hlavný text), 12 (názov), jednoduché riadkovanie.
Nedeľte slová, odkazy uvádzajte v texte v tvare priezvisko autora, rok, číslo strany (Cloke 2006, 19).
Na konci článku uveďte všetky použité zdroje v časti Literatúra zoradené v abecednom poradí.
Vysvetlivky uveďte, ak je to potrebné, pod čiarou cez funkciu Poznámky pod čiarou.

Príspevok zašlite vo formáte WORD. Všetky tabuľky a grafy musia byť zreteľne označené číslom, názvom a popisom s uvedením zdroja. Do textu musia byť vložené ako obrázok.

Termíny na zaslanie príspevku redakcii: 10. apríl a 10. október
Príspevky zasielajte na e-mailovú adresu: sociologysociety@ukf.sk

Vydavateľ umožňuje autorovi publikovať jeho dielo v časopise Sociológia a spoločnosť/Sociology and society a na základe toho sa autor v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) zaväzuje, že sa vzdáva nároku na odmenu. Autori sú plne zodpovední za obsah uverejnených príspevkov. Redakčne sa upravujú len príspevky v slovenskom jazyku.


Literatúra:
1. Kniha (monografia):
MOŽNÝ, I. (1999): Sociologie rodiny. Praha: SLON.

2. Kolektívna monografia:
WELSH, P. (ed.), (1995): Strategies for Teaching Universal Design. Boston: Adaptive Environments.
NOVOTNÁ, A., ŽILOVÁ, A. (2011): Chudoba a dobrovoľná skromnosť. Ružomberok: Verbum.
LEHOCZKÁ, L., HABURAJOVÁ – ILAVSKÁ, L. (2006): Komunitné sociálne služby. Nitra: UKF.

3. Článok v časopise:
MAREŠ, P., SIROVÁTKA, T. (2006): Chudoba, deprivace, sociálni vyloučení: nezaměstnaní a pracujíci chudí. In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol. 42, No. 4, Praha, s. 627 – 655.

4. Online dokument:
ALLEN, A. (2009): Sustainable cities or sustainable urbanisation? The Grand Challenge of Sustainable Cities, palette Summer, UCL – University College London. Available online at: www.ucl.ac.uk/sustainable-cities

Ak sú citované rôzne práce toho istého autora, ktoré boli publikované v rovnakom roku, za rok publikovania uveďte a, b, c, d, atď.
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.