O časopise | Sociology and society
KATEDRA SOCIOLÓGIE, FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
SOCIOLÓGIA A SPOLOČNOSŤ
SOCIOLOGY AND SOCIETY
Medzinárodný vedecký sociologický časopis

Časopis Sociológia a spoločnosť/Sociology and Society je vedeckým recenzovaným periodikom. Pokrýva rozsiahlu oblasť sociologických disciplín a príbuzných odborov sociálnych vied presahujúcich do antropologickej, filozofickej a etnografickej oblasti. Publikuje pôvodné príspevky, teoretické a empirické state, správy z výskumov a recenzie. Vychádza dvakrát ročne, v júni a decembri. Jazyk príspevkov: slovenský, český, poľský, anglický.

ISSN 2453-8086
Evidenčné číslo Ministerstva kultúry SR: EV 5366/16
IČO vydavateľa: 00 157 716

Šéfredaktor: Monika Štrbová
Zástupca šéfredaktora: Viera Zozuľaková

Redakčná rada:
Svetozár Krno (FF UKF v Nitre)
Zuzana Mészárosová-Lampl (FF UKF v Nitre)
Ondrej Štefaňak (FF UKF v Nitre)
Denisa Selická (FF UKF v Nitre)
Marcela Šarvajcová (FF UKF v Nitre)

Vedecká rada:
Jolanta Pivorienė (Univerzita Mykolasa Romerysa vo Vilniuse, Litva)
Andrej Naterer (Univerzita v Maribore, Slovinsko)
Wojciech Świątkiewicz (Sliezska univerzita v Katowiciach, Poľsko)
Marek Szczepański (Sliezska univerzita v Katowiciach, Poľsko)
Konstantinos Kotsiopoulos (Aristotelova univerzita v Tessalonikách, Grécko)
Nicole Horáková (Ostravská univerzita v Ostrave, Česká republika)
Štefan Chudý (Palackého univerzita v Olomouci, Česká republika)

Technický redaktor: Peter Horváth

Adresa redakcie:
Katedra sociológie
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa
B. Slančíkovej 1
949 01 Nitra, Slovenská republika
e-mail: sociologysociety@ukf.sk

Adresa vydavateľa:
© Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovenská republika
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.