O časopise | Sociology and society
KATEDRA SOCIOLÓGIE, FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
SOCIOLÓGIA A SPOLOČNOSŤ
SOCIOLOGY AND SOCIETY
Medzinárodný vedecký sociologický časopis

Časopis Sociológia a spoločnosť/Sociology and Society je vedeckým recenzovaným periodikom. Pokrýva rozsiahlu oblasť sociologických disciplín a príbuzných odborov sociálnych vied presahujúcich do antropologickej, filozofickej a etnografickej oblasti. Publikuje pôvodné príspevky, teoretické a empirické state, správy z výskumov a recenzie. Vychádza dvakrát ročne, v júni a decembri. Jazyk príspevkov: slovenský, český, poľský, anglický.

ISSN 2453-8086
Evidenčné číslo Ministerstva kultúry SR: EV 5366/16
IČO vydavateľa: 00 157 716

Šéfredaktor: Monika Štrbová
Zástupca šéfredaktora: Viera Zozuľaková

Redakčná rada: Svetozár Krno, Zuzana Mészárosová-Lampl, Ondrej Štefaňak, Denisa Selická, Marcela Šarvajcová

Vedecká rada:
Jolanta Pivorienė (Litva)
Andrej Naterer (Slovinsko)
Wojciech Świątkiewicz (Poľsko)
Marek Szczepański (Poľsko)
Konstantinos Kotsiopoulos (Grécko)
Nicole Horáková (Česká republika)
Štefan Chudý (Česká republika)

Technický redaktor: Ľuboslav Horvát

Adresa redakcie:
Katedra sociológie
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa
B. Slančíkovej 1
949 01 Nitra, Slovenská republika
e-mail: sociologysociety@ukf.sk

Adresa vydavateľa:
© Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovenská republika
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.